Premiera powieści naszego pracownika i konkurs na Facebooku

| czas czytania: 5 min | Aktualności
oddech śmierci

Co robią nasi pracownicy w wolnym czasie? Moglibyśmy długo wymieniać różne aktywności, od piłkarzykowych turniejów zaczynając, przez dziwne modne sporty, aż na pisaniu powieści kryminalnych kończąc.

TAK! 15 lipca 2016 roku odbędzie się premiera książki pt. Oddech śmierci. Autorką powieści jest Joanna Bagrij – nasza Specjalistka ds. Content Marketingu. Z okazji premiery powieści zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania jest powieść Oddech śmierci z osobistą dedykacją autorki.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku, gdzie znajdziecie szczegóły i będziecie mogli wziąć udział w zabawie.

 

Regulamin konkursu (click!)

REGULAMIN KONKURSU PT. ODDECH ŚMIERCI

§ 1 POSTANOWIENIA

 1. Organizatorem konkursu zwanego dalej „Oddech śmierci” jest właściciel strony www.artefakt.pl, firma Artefakt sp. z o. o. sp. k., z siedzibą we Wrocławiu (53-332), przy ul. Powstańców Śląskich 5, NIP: 8992749307.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).
 3. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.
 4. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu osoby fizycznej, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Artefakt Sp. z o. o. Sp. k. oraz osoby współpracujące z Artefakt sp. z o.o. sp. k. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o współpracę.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest odpowiedź na pytanie pod postem konkursowym w dniach 15.07-21.07.2016.
 6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 7. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. W składzie Komisji zasiądzie m.in. Joanna Bagrij – autorka powieści stanowiącej nagrodę w nieniejszym konkursie. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór laureata oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, niestanowiących odpowiedzi na Pytanie Konkursowe oraz wszelkich komentarzy wulgarnych i łamiących przepisy obowiązującego prawa.
 9. Konkurs trwa od 15.07-21.07.2016.

§ 3 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się dnia 22.07.2016.
 2. Organizator o wynikach konkursu poinformuje na podstronie dotyczącej konkursu, w serwisie Artefakt.
 3. Komisja konkursowa wyłoni 1 laureata konkursu, biorąc pod uwagę kreatywność odpowiedzi.
 4. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i nieograniczone niczym prawo autorskie do wysyłanej przez niego pracy i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
 5. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia, za pomocą wiadomości prywatnej lub wiadomości e-mail, swoich danych teleadresowych, w celu wysyłki nagrody.
 6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 4 NAGRODY

 1. W konkursie przewidziano jedną nagrodę ufundowaną przez Organizatora Konkursu:

1 egzemplarz powieści pt. „Oddech śmierci” o wartości 35,90 zł brutto.

 1. Organizator umożliwia osobisty odbiór nagrody lub dostarczenie jej do laurata przesyłką pocztową.
 2. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
 3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
 4. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartości wygranej w konkursie jest wolna od podatku dochodowego.
 5. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: Artefakt sp. z o.o. sp. k. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs Oddech Śmierci”. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Również na naszym blogu

Ostatnie artykuły