PESTEL i LoNGPESTEL, czyli rozszerzenia analizy PEST

| czas czytania: 4 min | Analityka
analiza-biznesu

Aby poznać w pełni obraz otoczenia biznesowego i makroekonomicznego przedsiębiorstwa, należy skorzystać z różnych narzędzi. Istnieje wiele metod i technik analiz strategicznych, które umożliwiają identyfikację i opisanie czynników zewnętrznych wpływających na funkcjonowanie firmy. Niestety większość z nich ma swoje ograniczenia lub pomija pewne czynniki, uznając je za mniej istotne. 

Jeśli standardowe metody analiz otoczenia biznesowego zawodzą, a analiza PEST nie jest wystarczająca, warto zmienić strategię działania i skorzystać z rozszerzeń analizy PEST – czyli analizy PESTEL i analizy LoNGPESTEL. W tym artykule przedstawimy szczegóły analizy PESTEL i LoNGPESTEL, a także omówimy, dlaczego warto zainteresować się tymi rozszerzeniami. 

Analiza PESTEL — rozwinięcie analizy PEST 

Analiza PESTEL jest jednym z najważniejszych narzędzi używanych przez przedsiębiorstwa do badania czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na ich działalność. Analiza PESTEL to rozszerzenie analizy PEST o dodatkowe czynniki środowiskowe (E) i prawne (L), które mogą wpłynąć na poprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czynniki te zazwyczaj znajdują się w makrootoczeniu biznesu, a przedsiębiorstwo nie ma na nie bezpośredniego wpływu. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jakie szanse i zagrożenia niosą ze sobą te czynniki dla działalności. Warto pamiętać, że ich oddziaływanie jest unikalne w zależności od branży i geograficznego położenia przedsiębiorstwa. Dlatego przeprowadzenie analizy PESTEL jest niezbędne w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa i wzmacniania jego pozycji na rynkach krajowych i zagranicznych. 

Analiza PESTEL — środowiskowe czynniki zewnętrzne 

Środowiskowe czynniki zewnętrzne odnoszą się do wpływu środowiska naturalnego na ogólną działalność przedsiębiorstwa. Zmiany klimatyczne, degradacja środowiska oraz rosnące zainteresowanie ekologią to tylko niektóre z czynników, które mogą wpłynąć na firmę. Przedsiębiorstwa muszą zwracać uwagę na te czynniki, aby zapewnić sobie zrównoważony rozwój i przeciwdziałać negatywnym skutkom dla środowiska. Jednym z podejść jest stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju, które uwzględniają wpływ działalności firmy na środowisko naturalne. 

pestel-co-to

Analiza LoNGPESTEL — czyli rozszerzenie analizy PESTEL 

Analiza LoNGPESTEL jest jeszcze szczegółowszym rozszerzeniem metody PESTEL. Podobnie jak poprzednie, mniej rozbudowane wersje (PEST i PESTEL) umożliwia badanie wpływu czynników zewnętrznych na przedsiębiorstwo. Różnica pomiędzy analizą LoNGPESTEL a PEST i PESTEL tkwi w jej szczegółowości – każdy czynnik zewnętrzny analizowany jest z osobna na szczeblu lokalnym (Lo), narodowym (N) i globalnym (G). Analiza LoNGPESTEL pozwala na bardzo dokładne poznanie otoczenia przedsiębiorstwa i zrozumienie w najwyższym stopniu, jakie czynniki realnie mają wpływ na jego działalność. Pozwala także na identyfikację różnic między wpływem tych czynników na różnych ich poziomach. Zazwyczaj metoda analizy LoNGPESTEL jest wykorzystywana jedynie przez duże przedsiębiorstwa, które posiadają odpowiednie zasoby i moc przerobową do przeprowadzenia tak obszernych i bardzo czasochłonnych analiz marketingowych. 

co-to-longpestel

Analiza PESTEL i LoNGPESTEL — podsumowanie 

Podsumowując, analiza PESTEL i LoNGPESTEL to rozszerzenia metody analizy PEST, która służy do rozpoznawania i identyfikowania otoczenia biznesowego oraz opisu czynników zewnętrznych wpływających na przedsiębiorstwo lub organizację. Aby przezwyciężyć ograniczenia wynikające z niewystarczającej liczby analizowanych czynników, opracowano dwa dodatkowe rozszerzenia analizy PEST — PESTEL i LoNGPESTEL. Analiza PESTEL bada dodatkowo czynniki zewnętrzne prawne i środowiskowe, podczas gdy LoNGPESTEL rozszerza analizę PESTEL o analizę każdego czynnika zewnętrznego oddzielnie na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Wykorzystanie tych metod analiz do badania i oceny otoczenia przedsiębiorstwa, uwzględniających tak wiele czynników zewnętrznych na różnych poziomach i szczeblach, z pewnością pomoże przy podejmowaniu ważnych decyzji strategicznych i rozwojowych.