Zasady korzystania z  Serwisu Internetowego artefakt.pl

§1
Wstęp

 1. Niniejszy dokument  reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego artefakt.pl, którego właścicielem i wydawcą jest spółka WeNet Synergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489705, NIP: 7831707183, REGON: 302598908 (dalej: WeNet Synergy). Postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów dostępnych w ofercie WeNet Synergy.
 2. Serwis artefakt.pl umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami o działalności, markach handlowych i usługach świadczonych przez WeNet Synergy, ofertami pracy w WeNet Synergy, nawiązanie kontaktu z WeNet Synergy oraz zapoznanie się z materiałami o charakterze informacyjno-edukacyjnym publikowanymi przez WeNet Synergy.
 3. Ramy prawne przetwarzania przez WeNet Synergy danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO;
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwana dalej UŚUDE.

§2
Definicje

 1. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z Serwisu.
 2. Użytkownik Zdefiniowany – oznacza Użytkownika, który przesłał do WeNet Synergy dotyczące go dane osobowe poprzez Formularze Kontaktowe.
 3. WeNet Synergy /Usługodawca – oznacza spółkę WeNet Synergy, o której mowa w § 1.
 4. Baza Artykułów – oznacza zbiór treści  zgromadzonych według systematyki i metody WeNet Synergy, indywidualnie dostępny w Serwisie, w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych, wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy „o ochronie baz danych” z dnia 27 lipca 2001 r.
 5. E-book - utwór tekstowy na wybrany temat, zapisany w wersji elektronicznej.
 6. Serwis – oznacza stronę internetową o adresie artefakt.pl umieszczoną na serwerze WeNet Synergy zawierającą:
  1. Bazę Artykułów;
  2. E-booki;
  3. Podcasty;
  4. Formularze kontaktowe występujące na stronie, umożliwiające użytkownikowi nawiązanie kontaktu z WeNet Synergy;
  5. Funkcjonalność umożliwiającą Użytkownikowi wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres mail: firma@artefakt.pl
 7. Pliki „cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 8. Zasady – niniejsze Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego artefakt.pl.


§3

Korzystanie z serwisu przez Użytkownika

 1. WeNet Synergy upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszych Zasad.
 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 3. Wszelkie prawa do Bazy Artykułów, e-booków, podcastów, prawa do utworów i znaków towarowych prezentowanych w Serwisie przysługują WeNet Synergy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, WeNet Synergy prezentuje w Serwisie utwory i znaki towarowe na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością WeNet Synergy lub jej kontrahentów.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zawartych w Serwisie, w tym w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów. Baza Artykułów nie może być elektronicznie pobierana przez Użytkownika. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Bazy Artykułów i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości treści w niej zawartych, ani wykorzystywana ich do składania jakichkolwiek ofert handlowych osobom trzecim.
 6. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Bazy Artykułów, e-booków, podcastów udostępnionych w Serwisie przysługują WeNet Synergy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, WeNet Synergy prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 7. Informacje handlowe przesyłane do Użytkownika Zdefiniowanego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią wyłącznie zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego do WeNet Synergy lub upoważniają WeNet Synergy do nawiązania kontaktu handlowego z Użytkownikiem.
 8. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników przy użyciu Formularzy Serwisu treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
 9. WeNet Synergy zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 10. WeNet Synergy zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 11. WeNet Synergy nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§4
Odpowiedzialność

 1. WeNet Synergy nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za podanie przez Użytkownika Zdefiniowanego danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych;
  2. za szkody spowodowane działaniami Użytkownika, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. WeNet Synergy nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, lub jakości danych zawartych w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów.
 4. WeNet Synergy nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Bazie Artykułów, e-booków, podcastów.
 5. W żadnym przypadku WeNet Synergy nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

§5
Statystyki

WeNet Synergy zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Zasad. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§6
Postanowienia dotyczące plików „cookies”

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez WeNet Synergy technologii, w tym rodzajów i celów korzystania z plików cookies dostępne są w Polityce cookies.

§7
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Następujące przedsiębiorstwa, tworzące jedną grupę powiązaną kapitałowo i osobowo, są Współadministratorami danych:
  • WeNet Synergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489705, NIP: 7831707183, REGON: 302598908, e-mail: kontakt@wenet.pl – Współadministrator pierwszy
  • Artefakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 5, 53 – 332 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000486593, NIP: 8992749307, REGON: 022291931, e-mail: firma@artefakt.pl – Współadministrator drugi
  • Semahead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000802729, NIP: 6793189537, REGON: 384327108, e-mail: biuro@semahead.pl – Współadministrator trzeci
  • Grupa Tense Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61 – 896 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000767411, NIP: 5272880176, REGON: 382400887, e-mail: kontakt@grupatense.pl – Współadministrator czwarty
  • Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Towarowa 35, 61 – 896 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634480,  NIP: 9231698844, REGON: 363841741, e-mail: biuro@widzialni.pl – Współadministrator piąty
  • WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000681163, NIP: 7010046065, REGON: 140756502, e-mail: kontakt@wenet.pl – Współadministrator szósty
  • WeNet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116894, NIP: 5210125377, REGON: 012110943, e-mail: kontakt@wenet.pl – Współadministrator siódmy
 2. Przedsiębiorstwa wymienione w par. 7 pkt 1 są w rozumieniu przepisów RODO administratorami danych Użytkowników Zdefiniowanych, w zakresie danych udostępnionych poprzez Formularze stosowane w Serwisie tj. imię, nazwisko, nazwa i NIP reprezentowanej firmy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, treści korespondencji prowadzonej z pomiotami wymienionymi par. 7 pkt 1 przy użyciu Formularzy stosowanych w Serwisie oraz plików „cookies”.
 3. Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane:
  • w celu realizacji działań marketingowych przedsiębiorstw wymienionych w par. 7 pkt 1 w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone przedsiębiorstwom wymienionym w par. 7 pkt 1 w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • w celu realizacji obowiązków prawnych przedsiębiorstw wymienionych w par. 7 pkt 1 wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO, o których mowa w ust. 5 poniżej.
 4. Dane Użytkowników Zdefiniowanych mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki „cookies” ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z przedsiębiorstwami wymienionymi w par. 7 pkt 1.
 5. Dane udostępnione przez Użytkownika Zdefiniowanego są przetwarzane przez przedsiębiorstwa wymienione w par. 7 pkt 1 do czasu zgłoszenia przez Użytkownika wycofania zgody na komunikację marketingową, o której mowa w ust. 2 pkt a powyżej. Ponadto Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez przedsiębiorstwa wymienione w par. 7 pkt 1 z o.o. obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 5
 6. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez przedsiębiorstwa wymienione w par. 7 pkt 1, ma prawo żądania od nich dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez WeNet Synergy: Wojciech Zaręba, iod@wenet.pl.
 8. Każdy Użytkownik, którego dane są administrowane przez przedsiębiorstwa wymienione w par. 7 pkt 1, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przedsiębiorstwa wymienione w par. 7 pkt 1 przetwarzają dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. Przedsiębiorstwa wymienione w par. 7 pkt 1 stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz stosowane procedury przez są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

§8
Zgłoszenia dotyczące serwisu

 1. Zgłoszenia zawierające uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@wenet.pl. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej zgłoszenie (imię, nazwisko, adres) oraz w razie potrzeby jego uzasadnienie.
 2. WeNet Synergy rozpatrzy zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści zgłoszenia informacje wymagają uzupełnienia, czas jego rozpatrzenia może ulec przedłużeniu.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszych Zasad.
 2. WeNet Synergy zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszych Zasad w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.
 3. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne dokumenty opublikowane w tych serwisach.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszych Zasad w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Serwis wykorzystuje mechanizm Google reCaptcha v2 w wersji invisible w celu zabezpieczenia przed ruchem generowanym automatycznie. Szczegółowe informacje o zasadach i przetwarzaniu danych w tym zakresie zostały zawarte w Polityka prywatności, Zasady korzystania.
 7. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego artefakt.pl obowiązują od dnia 1 marca 2024

This will close in 0 seconds